Memòria de qualitat

ESTRUCTURA

FONAMENTS

 • Fonamentació superficial amb llosa de fonamentació armada
 • Mur de contenció de formigó armat
 • S’ha previst drenatge perimetral


ESTRUCTURA VERTICAL

 • Estructura de pilars de formigó armat


ESTRUCTURA HORITZONTAL

 • Sostres reticulars de formigó armat
 • Alleugeriment amb cassetons de formigó
 • La sobrecàrrega admissible als habitatges és de  kg/m2


ESTRUCTURA DE COBERTA

 • Coberta plana amb pendents formats per formigó alleugerit
 • La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de  140 kg/m2
 • La sobrecàrrega admissible a la coberta plana és de  140 kg/m2
 • Estructura metàl.lica i solera de plaques de fibrociment

 


TANCAMENTS EXTERIORS

TANCAMENTS DE FAÇANA

 • Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat


ACABATS DE FAÇANA

 • Revestiment de morter monocapa
 • Obra vista


BALCONS, AMPITS I LLINDES

 • Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre
 • Ampits prefabricats de formigó
 • Llindes de peces ceràmiques


FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA

 • Baranes de perfils d’acer
 • Baranes de vidre laminat
 • Finestres i balconeres de PVC
 • Persianes enrotllables de PVC
 • Acabat d’acer inoxidable
 • L’acabat de l’alumini és lacat
 • Gelosies de lamel·les  metàl·liques
 • Envidrament de vidre amb cambra d’aire


AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC

 • Aïllament format per dos fulls + material aïllant
 • Envidrament de vidre doble
 • Les caixes de persiana estan insonoritzades
 • Material aïllant amorf
 • El material aïllant és d'escuma de poliuretà
 • El gruix de l'aïllament dels tancaments és de 3  cm

 


COBERTA

COBERTA AMB PENDENT

 • El material de la teula és ceràmica


COBERTA PLANA

 • Coberta plana transitable
 • Impermeabilització amb làmina bituminosa de betum modificat
 • Impermeabilització amb làmina de PVC resistent a la intempèrie
 • Acabat amb graveta


AÏLLAMENT TÈRMIC DE COBERTA

 • Aïllament format amb cambra d’aire ventilada
 • Aïllament format amb material aïllant adossat
 • Material aïllant en forma de plaques
 • Material aïllant en forma de mantes o feltres
 • El material aïllant és de fibra de vidre
 • El material aïllant és d'escuma de poliuretà
 • El gruix de l'aïllament del la coberta és de 8/3 cm

 


TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS

ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS

 • Envans de ceràmica
 • Cels rasos de plaques de guix


REVESTIMENTS  VERTICALS I HORITZONTALS

 • El suport del revestiment vertical està enguixat
 • El suport del revestiment horitzontal està enguixat
 • Acabat pintat


PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS

 • Paviments, sòcols i graons de pedra natural
 • Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat
 • Paviments, sòcols i graons de parquet flotant


PORTES I BARANES INTERIORS

 • Les portes tenen bastiments de fusta
 • Portes de fusta aplacada
 • Acabat de les portes envernissat
 • Ferramentes d’alumini
 • Baranes de perfils d’acer
 • Baranes de vidre laminat

 


INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT

XARXA D'EVACUACIÓ

 • Baixants d’aigües residuals de PVC
 • Claveguerons de PVC
 • Pericons de fàbrica de maó
 • Baixants d’aigües pluvials de PVC
 • Canalons d’aigües pluvials d’alumini
 • La xarxa horitzontal està penjada del sostre
 • La xarxa vertical està encastada
 • El sifó de sortida està situat a Planta soterrani


XARXA D'AIGUA SANITÀRIA

 • El subministrament d’aigua sanitària és directe
 • Hi ha bateria de comptadors
 • Muntants de polietilè d’alta densitat
 • Les canonades són encastades
 • Xarxa interior de polietilè d’alta densitat
 • Les aixetes són de tipus monocomandament
 • Acabat de les aixetes cromat
 • La producció d’aigua calenta és amb escalfador instantani de gas
 • La pressió prevista a l'escomesa és de  4 kg/cm2


XARXA D'ELECTRICITAT

 • El grau d’electrificació per edificis d'habitatges segons el REBT és bàsic
 • Disposa de xarxa de terra
 • La presa de terra està situada a Fonamentació
 • La càrrega total de la instal·lació és : 100,23 Kw
 • La potència contractada per a cada habitatge és : 5.75 W
 • La potència contractada pel garatge és : 5.75 W


XARXA DE GAS

 • Subministrament de gas natural
 • Muntants de coure
 • Xarxa interior de coure
 • Subministra als fogons de gas
 • Subministra a la caldera de calefacció


XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ

 • Xemeneies i conductes de ventilació d’obra de fàbrica
 • La ventilació és estàtica
 • El barret de ventilació és estàtic


XARXA DE TELECOMUNICACIONS

 • Telefonia bàsica
 • Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial
 • Antena parabòlica
 • Porter electrònic
 • El RITI(recinte telecomunicació) està situat a Zones comuns garatge
 • El RITS(recinte telecomunicació) està situat a Zones comuns P2
 • El registre d'enllaç està situat a 1-Façana principal 2-RITS
 • El registre secundari està situat a 1 per planta (armari instal.lacions)

 


EQUIPAMENTS

APARELLS ELEVADORS

 • Maquinària de l’ascensor elèctrica
 • La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 450 kg
 • L'ascensor dóna servei a 4 plantes
 • El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 6
 • Nombre d'ascensors de l'edifici :1


CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

 • El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefacció
 • El sistema de condicionament interior incorpora tractament de producció d'aigua calenta sanitària
 • La instal·lació  és centralitzada.
 • La potència de la caldera és < 100 Kw
 • El sistema de distribució d'energia és amb inductors
 • El sistema de distribució és "Tot aigua"
 • Les unitats terminals són radiadors són d'alumini
 • L'energia utilitzada per la climatització és gas natural


INSTAL·LACIONS DE  PROTECCIÓ

 • Disposa de xarxa de detectors termovelocimètrics de fum
 • Disposa de polsadors d’alarma
 • Disposa d’alarma d’incendi
 • Disposa de connexió a centraleta d’emergències
 • Disposa de portes tallafocs
 • Disposa de xarxa d’enllumenat d’emergència
 • Extintors manuals de pols seca
 • Extintors manuals d’anhídrid carbònic